top of page

169,000 THB

SAUDI ARABIA FEBRUARY

19 - 24 / February / 2025

TourPlan

Day 1 19/02/2025

BKK

22.00 น. คณะพบกันที่ Suvarnabhumi Airport ตรวจเช็คเอกสาร และทำการ Check in


Day 2 20/02/2025

BKK - ALULA

01.05 น. เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครฯ โดยสายการบิน Saudi Airlines

11.10 น. เดินทางถึงเมืองอัลอูลา  Check - in ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย เดินทางไปถ่ายภาพแสงเย็นที่ Vessel Hole Rock และ Elephant Rocks (the Jabal Alfil)

Overnight : Caravan Habitas hotel *หรือเทียบเท่า


Day 3 21/02/2025

Al Ula

ช่วงเช้า ถ่ายภาพแสงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

เข้าร่วมกิจกรรม Hegra Vintage Landrover Tour 

ช่วงบ่าย เดินทางไปถ่ายรูปที่ Trampolines Habitas AlUla และ cafe

ถ่ายภาพแสงเย็น วิวพระอาทิตย์ตก ณ ที่พัก ช่วงเย็น เข้าร่วมกิจกรรม การเดินตลาด Old Town Market

Overnight : Our Habitas Alula *หรือเทียบเท่า


Day 4 22/02/2025

Maraya Mirror Building - Rainbow Rock

ช่วงเช้า ถ่ายภาพแสงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

ถ่ายภาพที่ Maraya Mirror Building 

ช่วงบ่าย เดินทางไปถ่ายภาพที่ Rainbow rock

Overnight : Banyan Tree Alula *หรือเทียบเท่าDay 5 23/02/2025

Alula - Jeddah

14.15 เดินทางออกจากเมืองอัลอูลาไปยังเจดดาห์ โดยสายการบิน Saudi Airlines 

15.40 เดินทางถึงเมืองเจดดาห์

ช่วงเย็น ถ่ายภาพช่วงเย็นที่ Al Tayebabat International City

ต่อไปยัง Al Rahmah Mosque

Overnight : Park Inn by Radisson Jeddah Madinah Road *หรือเทียบเท่า


Day 6 24/02/2025

Jeddah - BKK

11.45 เดินทางออกจากเมืองเจดดาห์ โดยสายการบิน Saudi Airlines 

23.20 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครฯ โดยสวัสดิภาพโหลดโปรแกรมทัวร์ Group 1
19 - 24 / February / 2025

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 2
-

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 3
-

Trip Highlights

'- ​พักโรงแรมหรู วิวปัง ทุกคืน
-  ชมธรรมชาติ และโบราณสถานที่สวยงาม และ Unseen
- Hegra Night อีกหนึ่งงานไลท์อัพที่สวยที่สุดในปัจจุบัน
-  Maraya Mirror Building ตึกกระจกที่ตั้งตระหง่านกลางทะเลทราย

Review

⭐⭐⭐⭐⭐ 

" สวยดุจดั่งภาพวาด สวยไม่ไหวเชฟไม่ไหวเช่นกัน ขอบคุณ Roaming Travel มากนะคะ รูปสวยจนกดsaveไม่ไหวเลยค่ะ " >> Yadpiroon Kaewchoopan 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" ทำไมสวยแบบนี้ วิวสวย วิวหลักล้าน ไปเที่ยวที่สวยๆแล้วยังได้รูปสวยๆอีก ต้อง Roaming Travel เลยค่ะ " >> Naaming Wanrada 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" รูปเยอะมากช่างภาพส่งมา เลือกไม่ถูกต้องลงทุกรูปละ " >> Puk Rachadaporn

ราคา

169,000 THB

พักเดี่ยว +

89,000

ค่าทริปรวม
- Leader Trip
- ค่าบริการถ่ายภาพตลอดทั้งทริป
- ประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท
- ค่าเดินทางโดยรถยนต์ทั้งหมด
- โรงแรมที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว 4 คืน
- อาหารเช้า
- ค่าวีซ่า
- ค่าเข้าสถานที่
- ค่าทัวร์ท้องถิ่น

ค่าทริปไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบิน
- ค่าอาหารกลางวันและเย็น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายจากนํ้าหนักส่วนเกินของกระเป๋า เดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

Flights บินแนะนํา ระหว่างประเทศ

Bangkok - Alula

Saudi Airlines ไฟล์ทขาออก SV849 วันที่ 20/02/2025 

ออกเดินทางเวลา 01.05 น. เดินทางถึงเวลา 11.10 น.


Jeddah - Bangkok 

Saudi Airlines ไฟล์ทวันที่ SV848  24/02/2025

ออกเดินทางเวลา 11.45 น. เดินทางถึงเวลา 23.20 น.


Flights บินแนะนํา ในประเทศ

Al Ula - Jeddah

ไฟล์ทวันที่  SV1631 23/02/2025 

ออกเดินทางเวลา 14.10 น. เดินทางถึงเวลา 15.40 น.

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page