top of page

79,000 THB

BAIKAL

2 - 9 / February / 2024

TourPlan

Day 1 02/02/2024 (-/-/-)

BKK - Irkutsk

13.30 น.   คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตรวจเช็คเอกสารและทําการเช็คอิน

16.30 น.   เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 Airlines

เทีี่ยวบินที่ S76310 ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Irkutsk International Airport 4 ชั่วโมง 15 นาที ------------------------------

Day 2 03/02/2024 (B/L/D)

Irkutsk

00.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Irkutsk International Airport ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

01.00 น.  เช็คอินเช้าโรงแรม

Overnight :  Irkutsk City Centre Hotel หรือเทียบเท่า ------------------------------

Day 3 04/02/2024 (B/L/D)

Irkutsk - Olkhon

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และ Check out 

06.30 น.  ออกเดินทางสู่เกาะโอลคอนโดยรถบัสส่วนตัว

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.50 hrs)

12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง 

15.30 น.  เช็คอินเข้าทพี่ัก

16.00 น.  เดินถ่ายรูปตามมุมต่างๆบริเวณเกาะ และเยี่ยมชมสถานที่ศักสิทธิ์ 

ของชาแมน Burkhan Rock และถ่ายแสงเย็นที่นั่น

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น Overnight :  Guest house Port Olkhon หรือเทียบเท่า


------------------------------

Day 4 05/02/2024 (B/L/D)

Khoboi Cape - Three Brothers Cliff - Crocodile island - Kharantsy island

04.00 น.   ขึ้นไปถ่ายวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ผา Khoboi Cape หรือ Uzur Bay (หากขึ้น ไปได้)

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (ทางทัวร์จัดเตรียมไว้ให้)

10.00 น.   พาทุกท่านสํารวจเกาะทางเหนือตามจุดไฮไลท์ต่างๆ

11.00 น.  Khoboi Capeเป็นหน้าผาที่มีชื่ิอเสียงที่สุดของเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงามแบบพาโนรามา จากแหลมโคบอย คุณสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา

360 องศาของ ทะเลสาบและส่วนที่กว้างที่สุดยาวถึง 80 กม.

13.00 น.  Three Brothers Cliff เป็นแหลมผาหินอ่อนสีขาว ที่สวยงามอย่างไม่

น่าเชื่อ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ทอดตัว ลงสู่ทะเลสาบไบคาลในแนวดิ่ง ประกอบด้วยหน้าผาที่ สวยงามจํานวนมาก

14.00 น.   Crocodile island , Kharantsy island

16.00 น.   พาทุกท่านกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.   ถ่ายแสงเย็นที่ Elenka island

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ Overnight :  Guest house Port Olkhon หรือเทียบเท่าDay 5 06/02/2024 (B/L/D)

Ogoi Island - ICE CAVE - Bubble Bay View Point - Devil rock

04.00 น.    ขึ้นไปถ่ายแสงเช้าวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่เกาะ Ogoi Island

09.00 น.    กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.     เดินทางไปยัง ICE CAVE ในฤดูหนาวจะมีน้ำแข็งปกคลุมแนว ชายฝังของเกาะ ในเกาะนั้นมีถํ้าและโพรงมากมาย ทําให้ถ้ำนั้น กลายเป็นถ้ำน้ำแข็ง และมีหยดน้ำ แข็งรายล้อมและเมื่อแสงของ ดวงอาทิตย์ส่องกระทบกับน้ำแข็ง จะทําให้

น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ แตกต่างกันออกไป

12.00 น.    ออกเดินทางต่อไปยังเกาะ Ogoi Island (เดินขนึ้ ไปชม Stupa)

14.00 น.    และชมวิวที่ Bubble Bay View Point

16.00 น.    ถ่ายแสงเย็นที่ Devil rock ใกล้ๆ ICE CAVE 19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ Overnight  :  Guest house Port Olkhon หรือเทียบเท่า


------------------------------

Day 6  07/02/2024 (B/L/-)

OLKHON - IRKUTSK

09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า และcheck out

10.00 น.     เดินทางกลับเมือง Irkutsk โดยรถบัสส่วนตัว

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.50 hrs)

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

15.00 น.    เช็คอินเข้าทีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Overnight  :  Irkutsk City Centre Hotel หรือเทียบเท่า ------------------------------

Day 7  08/02/2024 (B/-/-)

OLKHON - IRKUTSK

06.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และ Check - Out

10.10 น.     ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติIrkutsk International Airport โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S76309

15.00 น.    เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

OTHER: วันที่รวมอาหารมื้อ เช้า จะแสดงไว้ด้านข้างของวันที่ในแต่ละวัน

เช่น " (B // -- // --) " มื้ออาหารที่ไม่รวมในทริป ทางทีมงานจะพาเข้าร้านอาหาร และในบางสถานที่ หากมีร้านอาหารหลายร้าน ลูกค้าสามารถแยกทานได้ แล้วนัดพบกับกรุ๊ปตามเวลาที่นัดหมาย

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 1
2 - 9 / 02 / 2024

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 2
-

Trip Highlights

- เที่ยวชมความงามที่น่าอัศจรรยของธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศแคนาดา
- ชมความงามของธรรมชาติจากทะเลสาบสีฟ้าใสที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา
- ถ่ายภาพแสงที่ตกกระทบกับทะเลสาบในยามเช้า

Review

⭐⭐⭐⭐⭐ 

" สวยดุจดั่งภาพวาด สวยไม่ไหวเชฟไม่ไหวเช่นกัน ขอบคุณ Roaming Travel มากนะคะ รูปสวยจนกดsaveไม่ไหวเลยค่ะ " >> Yadpiroon Kaewchoopan 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" ทำไมสวยแบบนี้ วิวสวย วิวหลักล้าน ไปเที่ยวที่สวยๆแล้วยังได้รูปสวยๆอีก ต้อง Roaming Travel เลยค่ะ " >> Naaming Wanrada 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" รูปเยอะมากช่างภาพส่งมา เลือกไม่ถูกต้องลงทุกรูปละ " >> Puk Rachadaporn

ราคา

79,000 THB

พักเดี่ยว +

-

ค่าทริปรวม
-Leader Trip
-ค่าบริการถ่ายภาพตลอดทั้งทริป
-ประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท
- ค่ารถสำหรับเดินทางท่องเที่ยวไบคาล
- ค่าโรงแรม 7 วัน 5 คืน
- ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ
- ค่าเข้าสถานที่ทั้งหมด

ค่าทริปไม่รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ฯลฯ
- ค่าอาหารกลางวันในวันที่ 7 แบะ อาหารเย็นในวันที่ 6 และ วันที่ 7
-ค่าใช้จ่ายจากน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋า เดินทางสายการบินกำหนด
- ค่าภาษีสนามบิน
- และค่าอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

BKK - Lrkutsk

S7 Airlines

ไฟล์ทขาออกวันที่ 02/02/2024

ออกเดินทางเวลา 16.30 น.

เดินทางถึงเวลา 00.15 น.


Lrkutsk - BKK

S7 Airlines

ไฟล์ทวันที่ 8/02/2024

ออกเดินทางเวลา 10.10 น.

เดินทางถึงเวลา 15.30 น.

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page