top of page

Lofoten Senja Tromso
10 Days 8 Nights

ทริปล่าแสงเหนือประเทศนอร์เวย์ ทริปเดียวที่จะพาคุณไป3เมือง ที่ได้ชื่อว่าสุดยอดของการล่าแสงเหนือของประเทศนอร์เวย์ กับหมู่เกาะโลโฟเทน เซนยา และทรุมโซ่

21 - 30 ตุลาคม 2565 : ทริปเต็ม
4 - 13 พฤศจิกายน 2565 : ว่าง 4 ที่
11 - 20 พฤศจิกายน 2565 : ทริปเต็ม
14 - 23 พฤศจิกายน 2565 : ว่าง 1 ที่

26221230_489181871479509_2474018732143554569_o.jpg
26114376_450268832037480_887425374482835799_o.jpg
Untitled-1.png
YUU06144-Edit.jpg
29744591_489181848146178_2151905621131199219_o.jpg

HIGHLIGHTS

- ล่าแสงเหนือกับวิวสุดอลังกาล ณ หมู่เกาะโลโฟเทน

- เดินทางไปยังเมืองหลวงแห่งแสงเหนือ Tromso

- ออกล่าแสงเหนือกันทุกคืน

- มากับทัวร์ที่มีประสบการณ์ล่าแสงเหนือสูงและเชี่ยวชาญการถ่ายภาพแสงเหนือมาเกือบ 10 ปีเต็ม

81466950_2851524638220562_9150588709307940864_n.jpg
82036409_2851525491553810_7999509054181343232_n.jpg
HAMNOY.jpg

Day 01-02
สุวรรณภูมิ

ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 22.25 น. (สำหรับทริปเดือนตุลาคม 21.30 น.) เดินทางไปยัง
ท่าอากาศยานออสโล ถึงเวลาประมาณ 08.10 น.ของวันที่ 05/11

 

จากนั้นเดินทางไปยัง Leknes โดยสายการบินภายในประเทศเวลา 10.40 – 13.10 น.  

เดินทางไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของสำหรับการอาศัยอยู่ในเกาะ Lofoten ตลอดระยะเวลา 4 คืน

YUU02398-Pano.jpg

Day 02-05
Lofoten Islands

ในระยะเวลา 4วัน 4คืน เราจะพาท่านเดินทางถ่ายภาพบริเวณหมู่เกาะ Lofoten ตามลักษณะสภาพอากาศ โดยจะเน้นตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ๆ บนเกาะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมง ชายหาด และภูเขาที่ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ โดยแพลนจะไม่ได้กำหนดวันและสถานที่แน่นอน เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศจะค่อนข้างแปรปรวน เราจะแพลนออกเที่ยวกันวันต่อวัน

Highlights

Reine

Hamnoy

Skagsanden beach

Ryten

มุมสูงเมือง Hamnoy

Sakrisoya

Uttakleiv Beach

Nusfjord

Tind

A

Sorvågen

Moskenes

Nonstinden

Reinebringen

Day 06-07
Leknes - Senja

ในช่วงเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน เราจะออกเดินทางจากสนามบินเลคเนส LKN เวลา 07:20 ถึง สนามบินโบโด BOO เวลา 07:45 น. รอต่อเครื่อง 25 นาที

เดินทางจากสนามบินโบโด BOO เวลา 08:10 น. ถึงสนามบินทรอมโซ TOS เวลา 09:00 น.

เดินทางจากทรอมโซ ไป เซนจา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และจะพาทุกท่านถ่ายจุดชมวิวสำคัญๆของเมืองเซนจา

Day 08 (11/11)
Tromso

ออกเดินทางจากเซนจา ไป ทรอมโซ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

 

จากนั้นพาทุกท่านเดินเล่นในเมือง และในช่วงเย็นจะพาขึ้นกระเช้าเพื่อถ่ายวิวเมืองมุมสูงของเมืองทรอมโซ และถ้าโชคดี เราอาจจะได้เจอแสงเหนือที่นี่อีกด้วย

Day 09-10 (12-13/11)
Tromso - Oslo - Bangkok

เตรียมตัวเดินทางกลับ เดินทางจากสนามบินทรอมโซ TOS เวลา 07:25 ถึง สนามบินออสโล OSL เวลา 09:25 น.

กลับประเทศไทยในวันเดียวกัน จากสนามบินออสโล OSL เวลา 20.10 น. (สำหรับทริปเดือนตุลาคม 17.15)

 

เดินทางถึงประเทศไทย เวลาประมาณ 16.25 - 17.25 น. ในวันถัดไป

81556648_2851525341553825_5696853812644413440_n.jpg
81635152_2851525424887150_6194849060092903424_n.jpg

99,900 THB

ค่าทริปรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศนอร์เวย์

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 8 คืนในประเทศนอร์เวย์

 • ค่าเข้าสถานที่

 • วีซ่าเชงเก้น

ค่าทริปไม่รวม

 • ค่าอาหารทุกมื้อ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page